Miesiąc: kwiecień 2020

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż od dnia 29 kwietnia 2020r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program finansowany jest ze środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1.

Do wniosku należy załączyć:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2. Klauzulę informacyjną dla uczestników Programu,
3. Dokument stanowiącego opiekę prawną jeśli wniosek dotyczy pełnoletniego podopiecznego lub dziecka przebywającego pod opieką prawną Wnioskodawcy. Dotyczy to sytuacji gdy, imieniu osób niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem występują opiekunowie prawni tych osób.


Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

– pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.


W ramach Modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Pod pojęciem placówki rehabilitacyjnej należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).Ewentualne pytania można zadać dzwoniąc do PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej
nr telefonu 14 642 – 44 – 15

oraz na numer infolinii SOW
800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl zakładka „O Funduszu Programy i zadania PFRON Programy realizowane obecnie”


Potrzebne informacje i wnioski:

Opis programu wraz z dokumentami do pobrania dla Osób wysyłających wniosek za pośrednictwem poczty:

https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/pomoc-osobom-niepe%C5%82nosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-%C5%BCywio%C5%82u-lub-sytuacji-kryzysowych-wywo%C5%82anych-chorobami-zaka%C5%BAnymi-9186.html

Instrukcja składania wniosku w systemie internetowym SOW:

https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/instrukcja-sk%C5%82adania-wniosku-w-systemie-sow.html

Ważny komunikat

 Zgodnie z poleceniem wojewody małopolskiego, WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej

ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ

od 24 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.

———————— Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika:
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 24 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu

Szyjemy maseczki ochronne

Warsztaty Terapii Zajęciowych – zgodnie z zarządzeniem wojewody – nie prowadzą zajęć dla podopiecznych – ale działają.
Pracownicy WTZ szyją maseczki ochronne. Uszyliśmy już ponad 250 sztuk maseczek dla załogi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Odpowiadamy też na prośby lokalnych firm, które potrzebują takich maseczek dla swoich pracowników.
Dzisiaj przekazaliśmy pierwszą partię maseczek do szpitala, a w następnych dniach sukcesywnie będziemy dostarczać kolejne sztuki.
W tych trudnych dniach życzymy Wszystkim spokoju i przede wszystkim zdrowia. Dbajmy o siebie i innych, a także pomagajmy sobie nawzajem…