Nabór na stanowisko Dyrektora WTZ

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

„POMOCNA DŁOŃ” w Dąbrowie Tarnowskiej

ogłasza konkurs na wolne stanowisko Dyrektora:

Dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

 I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, po. 114 z późn. zm.),

5)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika lub inne pokrewne nauki społeczne, mile widziana specjalizacja społeczno-opiekuńcza,

6)      minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy z osobami niepełnosprawnymi, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

7)      znajomość przepisów ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

8)      umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie,

9)      prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.

 II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki,

2)      planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników WTZ oraz urlopów pracowników,

3)      czynny udział w pracach rady programowej WTZ,

4)      efektywna realizacja zadań i celów,

5)      wykonywanie kontroli wewnętrznej,

6)      stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, Zarządem Stowarzyszenia oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

7)      planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ,

8)      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ,

9)      współdziałanie z Zarządem Stowarzyszenia w zabieganiu o środki pozabudżetowe,

10)    przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia propozycji rozwoju placówki,

11)    nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,

12)    podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ,

13)    organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

III.      Warunki pracy:

1)    miejsce pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

IV. Wymagane dokumenty:

1)  koncepcja funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej,

2)  list motywacyjny,

3)  CV,

4)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

6)  kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),

7) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, referencje itp.),

8)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub za umyślne przestępstwa skarbowe,

9) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

10)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

11) inne, które kandydat uznaje za ważne,

 12) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) zwanego dalej Rozporządzeniem.

– poświadczona własnoręcznym podpisem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31.08.2022 r. w siedzibie WTZ – ul Kościuszki 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej”.

Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, bądź nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Konkurs przeprowadzi Zarząd .

Konkurs składa się z 2 etapów:

1)      selekcji wstępnej, polegającej na analizie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, oraz

2)      oceny merytorycznej kandydatów, dokonanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach obu etapów naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej- www.wtz.pl

O zakwalifikowaniu się do II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną dodatkowo powiadomieni również telefonicznie (w przypadku udostępnia przez nich nr telefonu).

Bliższych informacji o konkursie udziela Prezes Zarządu

pod nr tel. 500 122 235

Dąbrowa Tarnowska , 17.08.2022 r.

                                                      Prezes Zarządu  

                                                       Beata Partyńska